Réttur starfsmanna í fæðingarorlofi og veikindum

14.1             Gildissvið

14.1.1  Kafli þessi tekur til foreldris sem er í a.m.k. 25% starfi og starfað hefur í samfellt 6 mánuði fyrir fæðingu barns síns hjá hlutaðeigandi launagreiðanda og er með gilda ráðningu við upphaf orlofsins.

14.2             Réttarstaða starfsmanna í fæðingarorlofi 

14.2.1  Um uppsöfnun og vernd réttinda í fæðingarorlofi fer skv. 14. gr. laga um fæðingar- og foreldraorlof, þó með þeirri viðbót sem talin er upp hér á eftir.

14.2.2  Starfsmaður sem hefur töku fæðingarorlofs telst skv. framangreindu vera leystur undan vinnuskyldu á meðan á fæðingarorlofi hans stendur, sbr. 29. gr. framangreindra laga.

14.2.3  Starfsmaður launagreiðanda sem er í fæðingarorlofi nýtur réttinda til greiðslu orlofs, desember- og orlofsuppbótar. Starfsmaður er áfram í þeim lífeyrissjóði(um) sem hann hefur tilheyrt sem starfsmaður launagreiðanda.

14.2.4  Um greiðslu vegna fæðingarorlofs fer að öðru leyti eftir lögum um fæðingar- og foreldraorlof.

14.3         Réttur starfsmanna vegna veikinda og slysa

14.4             Tilkynningar, vottorð og útlagður kostnaður

14.4.1  Ef starfsmaður verður óvinnufær vegna veikinda eða slyss, skal hann þegar tilkynna það yfirmanni sínum sem ákveður hvort læknisvottorðs skuli krafist og hvort það skuli vera frá trúnaðarlækni hlutaðeigandi stofnunar. Krefjast má læknisvottorðs af starfsmanni vegna óvinnufærni hvenær sem forstöðumanni /yfirmanni stofnunar þykir þörf á.

14.4.2  Ef starfsmaður kemur ekki til starfa vegna veikinda eða slyss í meira en 5 vinnudaga samfleytt, skal hann sanna óvinnufærni sína með læknisvottorði.  Ef um er að ræða endurteknar fjarvistir starfsmanns, skal hann sanna óvinnufærni sína með læknisvottorði eftir nánari ákvörðun forstöðumanns/yfirmanns.

14.4.3  Ef starfsmaður er óvinnufær vegna veikinda eða slyss um langan tíma, skal hann endurnýja læknisvottorð sitt eftir nánari ákvörðun forstöðumanns/yfirmanns en þó ekki sjaldnar en mánaðarlega.  Frá þessu má þó veita undanþágu eftir tillögu trúnaðarlæknis ef hann telur auðsætt að um lengri veikindafjarvist verði að ræða.

14.4.4  Skylt er starfsmanni sem er óvinnufær vegna veikinda eða slyss að gangast undir hverja þá venjulega og viðurkennda læknisrannsókn sem trúnaðarlæknir kann að telja nauðsynlega til þess að skorið verði úr því hvort forföll séu lögmæt, enda sé kostnaður vegna viðtals við lækni og nauðsynlegra læknisrannsókna greidd af vinnuveitanda.

14.4.5   Endurgreiða skal starfsmanni gjald vegna læknisvottorða sem krafist er skv. gr. 14.4.314.4.5. Sama gildir um viðtal hjá lækni vegna öflunar vottorðs.

14.4.6  Vinnuveitandi greiði starfsmanni þau útgjöld sem starfsmaður hefur orðið fyrir af völdum slyss á vinnustað og slysatryggingar almannatrygginga bæta ekki skv. 27. gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar.

14.5             Réttur til launa vegna veikinda og slysa

14.5.1  Starfsmaður sem ráðinn er til starfa á mánaðarlaunum skv. gr. 1.1.1 í kjarasamningi í a.m.k. 2 mánuði, skal halda launum skv. gr. 14.5.7 og 14.5.8 svo lengi sem veikindadagar hans, taldir í almanaksdögum, verða ekki fleiri á hverjum 12 mánuðum en hér segir:

Starfstími                               Fjöldi daga

0- 3 mánuði í starfi                  14 dagar

Næstu 3 mánuði í starfi           35 dagar

Eftir 6 mánuði í starfi               119 dagar

Eftir 1 ár í starfi                        133 dagar

Eftir 7 ár í starfi                        175 dagar

14.5.1.1  Við framantalinn rétt bætist auk þess réttur til mánaðarlauna skv. gr. 1.1.1 í kjarasamningi í 13 vikur eða 91 dag ef óvinnufærni stafar af vinnuslysi eða atvinnusjúkdómi.  Við þessi laun bætast ekki greiðslur skv. gr. . 14.5.714.5.8.

Starfstími                               Fjöldi daga

Eftir 12 ár í starfi                      273 dagar

Eftir 18 ár í starfi                      360 dagar

14.5.1.2   Laun greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa.

14.5.2  Starfsmaður sem ráðinn er í tímavinnu, sbr. þó gr. 14.5.3, eða er ráðinn skemur en 2 mánuði, skal halda launum skv. gr. 14.5.7 og 14.5.8 svo lengi sem veikinda­dagar hans, taldir í almanaksdögum, verða ekki fleiri á hverjum 12 mánuðum en hér segir:

Á 1. mánuði í starfi                  2 dagar

Á 2. mánuði í starfi                  4 dagar

Á 3. mánuði í starfi                  6 dagar

Eftir 3 mánuði í starfi               14 dagar

Eftir 6 mánuði í starfi               30 dagar

14.5.2.1  Við framantalinn rétt bætist auk þess réttur til dagvinnulauna í 13 vikur eða 91 dag ef óvinnufærni stafar af vinnuslysi eða atvinnusjúkdómi. Við þessi laun bætast ekki greiðslur skv. gr. 14.5.7 og 14.5.8.

14.5.2.2  Laun greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa.

14.5.3  Réttur eftirlaunaþega í tímavinnu eða annars konar vinnu, til launa vegna  óvinnufærni af völdum veikinda eða slysa skal vera 1 mánuður á hverjum 12 mánuðum. Laun í veikindum skal miða við meðaltal dagvinnulauna síðustu 3 mánuði fyrir veikindi.

14.5.3.1  Laun greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa.

14.5.4     Starfsmaður sem skilar vinnuskyldu sinni óreglubundið eða með öðrum hætti en dagvinnumaður í reglubundinni vinnu, skal teljast hafa verið fjarverandi í eina viku þegar hann hefur verið óvinnufær vegna veikinda eða slysa sem nemur vikulegri vinnuskyldu hans og hlutfallslega þegar um styttri eða lengri fjarvist vegna óvinnufærni er að ræða.

14.5.5  Við mat á ávinnslurétti starfsmanns skv. gr. 14.5.1 skal auk þjónustualdurs hjá viðkomandi launagreiðanda einnig telja þjónustualdur hjá stofnunum ríkis, sveitarfélögum og sjálfseignarstofnunum sem kostaðar eru að meirihluta til af almannafé.  Enda er átt við starfstíma á kjörum skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna.

14.5.6  Á fyrstu 3 mánuðum samfelldrar ráðningar skal þó fyrri þjónustualdur samkvæmt þessari grein ekki metinn nema að viðkomandi starfsmaður hafi samfelldan þjónustualdur hjá framangreindum launagreiðendum í 12 mánuði eða meira.

14.5.7  Í fyrstu viku veikinda- og slysaforfalla eða þann tíma sem svarar til einnar viku vinnuskyldu starfsmanns greiðast auk mánaðarlauna skv. gr. 1.1.1 í kjara­samningi, fastar greiðslur svo sem fyrir yfirvinnu, vakta-, gæsluvakta- og óþægindaálag og greiðslur fyrir eyður í vinnutíma enda sé um að ræða fyrirfram ákveðinn vinnutíma samkvæmt reglubundnum vöktum eða reglubundinni vinnu starfsmanns sem staðið hefur í 12 almanaksmánuði eða lengur eða er ætlað að standa a.m.k. svo lengi.

14.5.8  Eftir fyrstu viku veikinda- og slysaforfalla eða þann tíma sem svarar til einnar viku vinnuskyldu starfsmanns, skal hann auk launa sem greidd verða skv. gr. 14.5.7, fá greitt meðaltal þeirra yfirvinnustunda sem hann fékk greiddar síðustu 12 mánaðarleg uppgjörstímabil yfirvinnu eða síðustu 12 heilu almanaksmánuðina.  Við útreikning yfirvinnustunda samkvæmt þessari grein skal ekki telja með þær yfirvinnustundir sem greiddar hafa verið skv. gr. 14.5.7.

14.5.9  Starfsmaður skóla og annarra stofnana þar sem venjuleg starfsemi liggur niðri hluta ársins, skal í stað reglu þessarar aðeins fá greidda aðra yfirvinnu en greinir í gr.  14.5.7 þá mánuði sem venjuleg starfsemi fer fram og skal yfirvinnustunda­fjöldinn ákveðinn með því að finna mánaðarlegt meðaltal þeirra tilfallandi yfirvinnustunda sem hann fékk greiddar síðustu 9 heilu starfsmánuði stofnunar­innar eða samsvarandi tímalengd ef starfsmánuðir eru færri eða fleiri.

14.5.10     Ef starfsmaður er fjarverandi vegna orlofs á viðmiðunartímabili skv. gr. 14.5.7, skal telja að hann hafi sama meðaltal yfirvinnu orlofsdagana og hinn hluta tímabilsins.

14.5.11    Verði starfsmaður óvinnufær af völdum slyss á vinnustað eða á eðlilegri leið til eða frá vinnu, greiðast laun skv. gr. 14.5.8 frá upphafi fjarvistanna.

14.5.12    Ef starfsmaður að læknisráði og með leyfi forstöðumanns vinnur skert starf vegna slyss eða veikinda, skal miða greiðslu veikindalauna fyrir dagvinnu við það starfshlutfall sem vantar á að hann sinni fullu starfi.

14.6             Starfshæfnisvottorð

14.6.1  Starfsmaður sem verið hefur óvinnufær vegna veikinda eða slysa samfellt í 1 mánuð eða lengur, má ekki hefja starf að nýju nema læknir votti að heilsa hans leyfi.  Krefjast má vottorðs trúnaðarlæknis hlutaðeigandi stofnunar.

14.7             Lausn frá störfum vegna endurtekinnar eða langvarandi óvinnufærni vegna veikinda eða slysa

14.7.1  Ef starfsmaður er óvinnufær vegna veikinda eða slysa svo mánuðum skiptir á hverju ári um fimm ára tímabil og ekki er skýlaust vottað samkvæmt ákvæðum gr. 14.6.1 að hann hafi fengið heilsubót sem ætla megi varanlega, má leysa hann frá störfum vegna heilsubrests.

14.7.2  Þegar starfsmaður hefur verið samfellt frá vinnu vegna veikinda eða slysa launalaust í jafnlangan tíma og þann tíma er hann átti rétt á að halda launum í fjarveru sinni skv. gr. 14.5.1, má leysa hann frá störfum vegna heilsubrests.

14.7.3  Ekki skulu framangreind ákvæði um veikinda- og slysaforföll vera því til fyrirstöðu að starfsmaður láti af störfum er hann óskar þess ef hann er samkvæmt læknisvottorði orðinn varanlega ófær um að gegna starfi vegna vanheilsu.  Krefjast má vottorðs trúnaðarlæknis hlutaðeigandi stofnunar.

14.8              Sumarvinna skólafólks

14.8.1  Starfsmenn í störfum er tilheyra sumarvinnu skólafólks eiga rétt á leyfi og launum í veikindum í 2 daga fyrir hvern unninn mánuð.

14.9             Lausnarlaun og laun til maka látins starfsmanns

14.9.1  Þegar starfsmaður er leystur frá störfum skv. gr. 14.7.114.7.3, skal hann halda föstum launum skv. gr. 14.5.7  í 3 mánuði.

14.9.2  Sama gildir um greiðslu vegna látins starfsmanns ef hinn látni var í hjúskap, staðfestri samvist, skráðri sambúð eða sambúð sem að öðru leyti má jafna til hjúskapar í merkingu 44. gr. almannatryggingalaga nr. 117/1993.

14.9.3  Þegar starfsmanni er veitt lausn skv. gr. 14.7.114.7.3 eða hann andast, skal greiða laun hans, svo sem ella hefði verið gert, til loka lausnar- eða andlátsmánaðar áður en laun skv. gr. 14.9.1 og 14.9.2 koma til álita. Þetta á þó ekki við ef launagreiðslum hefur áður lokið, t.d. vegna þess að réttur til launa í veikindum skv. gr. 14.5.114.5.12 var tæmdur.

14.10        Skráning veikindadaga

14.10.1  Halda skal skrá yfir veikindadaga starfsmanns við hverja stofnun. Ef starfsmaður flyst milli starfa, skal leggja saman veikindadaga hans í báðum störfum eftir því sem við á.

14.11        Veikindi og slysaforföll í fæðingarorlofi

14.11.1  Veikindatími starfsmanns í fæðingarorlofi telst ekki til veikindaforfalla og á starfsmaður ekki rétt til launa í veikinda- og slysatilvikum þann tíma.

14.12        Veikindi barna yngri en 13 ára

14.12.1  Annað foreldri á rétt á að vera frá vinnu í samtals 10 vinnudaga (80 vinnuskyldustundir miðað við fullt starf) á hverju almanaksári vegna veikinda barna sinna undir 13 ára aldri, enda verði annarri umönnun ekki við komið. Í þessum fjarvistum skal greiða starfsmanni dagvinnulaun og vaktaálag skv. reglubundinni varðskrá/vaktskrá. Réttur þessi hefur ekki áhrif á rétt starfsmanns skv. öðrum greinum.

14.13        Um fjölskyldu- og styrktarsjóð

14.13.1     Fjölskyldu- og styrktarsjóður hefur það hlutverk að:

        Að taka við iðgjöldum launagreiðanda og ávaxta þau,

        Að taka við umsóknum um greiðslur til félagsmanna,

        Að taka ákvarðanir um frekari ráðstöfun fjármuna sjóðsins skv. nánari  ákvörðun sjóðsstjórnar.

14.13.2    Reikningar fjölskyldu- og styrktarsjóðs

14.13.2.1   Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir árlega af löggiltum endurskoðanda og sendir launagreiðendum sem greiða til sjóðsins.

14.13.3      Iðgjaldagreiðslur launagreiðanda í fjölskyldu- og styrktarsjóð

14.13.3.1    Iðgjald launagreiðanda skal nema 0,41% af heildarlaunum þeirra starfsmanna hlutaðeigandi launagreiðanda sem falla undir samkomulag þetta. Iðgjaldið skal greitt mánaðarlega eftirá skv. útreikningi launagreiðanda.

14.13.4     Brottfall fyrri reglna

14.13.4.1  Viðmið réttinda við eldri samningsákvæði (t.d. veikindarétt og sjúkrasjóð) sem lúta að sömu réttindum og hér að framan greinir falla brott.