Laun og launakerfi

1.1.                Laun


Launataxtar skv. samkomulagi ASÍ og SA frá 1.júlí 2006

Kauptaxtar eru lágmarkslaun en að öðru leyti gilda þau laun sem um semst á markaði.

Kauptaxtar frá 1.janúar 2007 

Iðnaðarmenn með sveinspróf

 

Mán.laun

Dagvinna

Yfirvinna

Stórh.v.

Byrjunarlaun

 186.810

 1.078

 1.940

 2.569

Eftir 1 ár

 193.619

 1.117

 2.011

 2.662

Eftir 3 ár

 198.955

 1.148

 2.066

 2.736

Eftir 5 ár

 204.452

 1.180

 2.123

 2.811

 

 

 

 

 

Sérhæfðir aðstoðarmenn í iðnaðarstörfum með mikla faglega reynslu í iðngreininni

 

Mán.laun

Dagvinna

Yfirvinna

Stórh.v.

Byrjunarlaun

 136.273

 786

 1.415

 1.874

Eftir 1 ár

 137.432

 793

 1.427

 1.890

Eftir 3 ár

 139.749

 806

 1.451

 1.922

Eftir 5 ár

 142.067

 820

 1.475

 1.953


Kauptaxtar frá 1.júlí 2006  –  Samkv. endursk. ASÍ og SA

Iðnaðarmenn með sveinspróf

 

Mán.laun

Dagvinna

Yfirvinna

Stórh.v.

Byrjunarlaun

 178.084

 1.027

 1.849

 2.449

Eftir 1 ár

 184.575

 1.065

 1.917

 2.538

Eftir 3 ár

 189.662

 1.094

 1.970

 2.608

Eftir 5 ár

 194.902

 1.124

 2.024

 2.680

 

 

 

 

 

Sérhæfðir aðstoðarmenn í iðnaðarstörfum með mikla faglega reynslu í iðngreininni

 

Mán.laun

Dagvinna

Yfirvinna

Stórh.v.

Byrjunarlaun

 129.836

 749

 1.348

 1.785

Eftir 1 ár

 130.940

 755

 1.360

 1.800

Eftir 3 ár

 133.148

 768

 1.383

 1.831

Eftir 5 ár

 135.356

 781

 1.406

 1.861


Kauptaxtar frá 1. janúar 2006 – 30.júní 2006
Iðnaðarmenn með sveinspróf
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.v.
Byrjunarlaun  163.084  941  1.694  2.242
Eftir 1 ár  169.575  978  1.761  2.332
Eftir 3 ár  174.662  1.008  1.814  2.402
Eftir 5 ár  179.902  1.038  1.868  2.474
Sérhæfðir aðstoðarmenn í iðnaðarstörfum með mikla faglega reynslu í iðngreininni
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.v.
Byrjunarlaun  114.839  663  1.193  1.579
Eftir 1 ár  115.940  669  1.204  1.594
Eftir 3 ár  118.148  682  1.227  1.625
Eftir 5 ár  120.356  694  1.250  1.655


Samningur þessi er mánaðarkaupssamningur með þeim réttindum sem slíkum samningi fylgir.

1.1.1.            
Launataxtar (sjá tímakaup á bls. 94)

1.1.1.1.         
Með gildistöku samnings þessa falla úr gildi allir fyrri launa­taxtar Samiðnar, sbr. þó gr. 1.1.4. Frá gildistöku samningsins verða launataxtar sem hér segir:

Iðnaðarmenn með sveinspróf

2004

2005

2006

2007

Byrjun

147.922

155.318

163.084

170.015

Eftir 1 ár

153.809

161.500

169.575

176.782

Eftir 3 ár

158.424

166.345

174.662

182.085

Eftir 5 ár

163.176

171.335

179.902

187.548

Starfsmenn sem lokið hafa skemmra starfsnámi í viðkomandi iðngrein. (Sjá bókun)

Sérhæfðir aðstoðarmenn í iðnaðarstörfum með mikla faglega reynslu í iðngreininni

2004

2005

2006

2007

Byrjunarlaun

104.000

107.120

114.836

117.420

Eftir 1 ár

105.000

108.150

115.940

118.549

Eftir 3 ár

107.000

110.210

118.148

120.806

Eftir 5 ár

109.000

112.270

120.356

123.064

Launaflokkar starfsmanna án sveinsprófs ná ekki til starfa sem teljast hefðbundin störf verkamanna.

Kauptaxtar eru lágmarkslaunataxtar en að öðru leyti gilda þau laun sem um semst á markaði.

1.1.1.2.         
Í ofangreindum launatöxtum er innifalið fæðis-, flutnings- og mætingaskyldugjald.

1.1.1.3.         
Starfsaldur miðast við starfsaldur í starfsgrein frá sveinsprófi.

1.1.2.            
Launabreytingar á samningstímanum

Laun og aðrir kjaratengdir liðir hækka sem hér segir:

26. apríl  2004      3,25%.

1. janúar 2005      3,0%,

1. janúar 2006      2,5%

1. janúar 2007      2,25%.

1.1.3.            
Taxtar nær greiddu kaupi

Með samningi þessum eru lágmarkslaunataxtar Samiðnarmanna færðir nær greiddu kaupi í iðngreinunum og er það gert í fjórum áföngum. Nýir kauptaxtar eiga ekki sjálfkrafa að leiða til hækkunar umfram almennar launahækkanir skv. gr. 1.1.2. Þá skulu launabreytingar samkvæmt samningi þessum í engum tilvikum leiða til minni launahækkana en sem nemur launahækkun skv. gr. 1.1.2.  Sjá nánar meðfylgjandi bókun um taxtabreytingarnar.

1.1.4.            
Frávik frá nýju kauptaxtakerfi

Starfsmaður sem kýs að halda þeim greiðslum sem hann hefur haft umfram taxta kjarasamnings skal tilkynna vinnuveitanda það skriflega innan 30 daga frá gildistöku samnings þessa.  Kemur þá hækkun skv. gr. 1.1.2. á laun hans en kauptaxti hans hækkar ekki að öðru leyti.

1.1.5.             Desemberuppbót og orlofsuppbót

1.1.5.1.         
Desemberuppbót  

Starfsmenn sem hafa verið í fullu starfi allt árið hjá sama fyrir­tæki og eru við störf hjá fyrirtækinu í síðustu viku nóvember eða í fyrstu viku desember skulu eigi síðar en 15. desember ár hvert fá greidda sérstaka eingreiðslu, desemberuppbót, sem er kr. 38.500 árið 2004, kr. 39.700 árið 2005, kr. 40.700 árið 2006 og kr. 41.800 árið 2007. Starfsmenn í hlutastarfi sem uppfylla sömu skilyrði skulu fá greitt hlutfalls­lega. Uppgjörstímabil er almanaksárið, en fullt ársstarf telst í þessu sambandi 45 unnar vikur, eða meira, fyrir utan orlof. Starfsmenn með skemmri starfstíma skulu fá greitt hlutfallslega miðað við starfstíma sinn. Desemberuppbót er föst tala og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum.

Starfsmaður sem lætur af störfum á árinu vegna aldurs eða eftir 12 vikna samfellt starf á árinu hjá sama atvinnurekanda, skal við starfslok fá greidda desemberuppbót miðað við starfstíma og starfshlutfall á árinu. Sama gildir þótt starfs­maður sé frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu atvinnurekanda lýkur eða í allt að 6 mánuði vegna fæðingar­orlofs.

Desemberuppbót að inniföldu orlofi greiðist sjálfstætt og án tengsla við laun.

Byggingamenn

Óski sveinn eða meistari eftir því að desemberuppbót greiðist jafnharðan, reiknast hún sem kr. 18,37 frá og með 26. apríl 2004, kr. 18,92 árið 2005, kr. 19,40 árið 2006 og kr. 19,83 árið 2007 á hverja unna dagvinnustund. Greiða skal orlof á desember­uppbót, sé hún greidd út jafnharðan.

1.1.5.2.         
Orlofsuppbót

Starfsmaður, sem hefur áunnið sér fullan orlofsrétt, með starfi hjá sama atvinnurekanda næstliðið orlofsár og er í starfi í síðustu viku apríl eða í fyrstu viku maí, skal við upphaf orlofstöku eða eigi síðar en 15. ágúst fá greidda sérstaka eingreiðslu, orlofsuppbót, kr. 21.100 á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2004, kr. 21.800 á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2005, kr. 22.400 á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2006 og kr. 23.000 á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2007 miðað við fullt starf, en hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma. Fullt starf telst í þessu sambandi 45 unnar vikur eða meira fyrir utan orlof.

Orlofsuppbót er föst tala og tekur ekki launabreytingum skv. öðrum ákvæðum.

Láti starfsmaður af störfum vegna aldurs eða eftir 12 vikna samfellt starf á orlofsárinu skal hann við starfslok fá greidda orlofsuppbót vegna áunnins tíma miðað við starfshlutfall og starfstíma. Sama gildir þótt starfsmaður sé frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu atvinnurekanda lýkur eða vegna fæðingarorlofs allt að 6 mánuðum.

Á orlofsuppbót greiðist ekki orlof.

Byggingamenn 

Óski sveinn eða atvinnurekandi eftir því að orlofsuppbót sé greidd jafnharðan skal fara með þær greiðslur á sama hátt og kveðið er á um í grein 1.1.5. og skal greiða kr. 10,13 frá og með 26. apríl 2004, kr. 10,43 á árinu 2005, kr. 10,69 á árinu 2006 og kr. 10,93 á árinu 2007 á greidda dagvinnustund. Greiða skal orlof á orlofsuppbót, sé hún greidd út jafnharðan.

1.1.5.3.         
Fjarvistir vegna fæðingarorlofs eða þegar kona þarf af öryggisástæðum að leggja niður störf á meðgöngutíma.

Eftir eins árs starf hjá sama vinnuveitanda teljast fjarvistir vegna lögbundins fæðingarorlofs til starfstíma við útreikning desember- og orlofsuppbótar. Sama gildir ef kona þarf að öryggisástæðum að leggja niður störf á meðgöngutíma, sbr. reglugerð um ráðstafanir til þess að auka öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir konur sem eru þungaðar, hafa nýlega alið barn eða hafa barn á brjósti.

1.1.6.            
Fata- og verkfæragjald

Um þessa kostnaðarliði vísast til 9. kafla samningsins.

1.1.7.            
Flokksstjórar og verkstæðisformenn

Sjá 13. kafla samningsins.

1.2.                Tímakaup í dagvinnu

1.2.1.            
Tímakaup í dagvinnu er fundið með því að deila 173,33 í mánaðarlaun.

1.2.2.            
Tímakaup í dagvinnu með kostnaðarliðum er fundið með því að leggja fatagjald við tímakaup í dagvinnu auk verkfæra­gjalds ef sveinn leggur sér til handverkfæri, sbr. fylgiskjöl nr. 3-6.