Nýr kjarasamningur

Ýmis merk framfaraskref í samningnum sem nú liggur á borði Samiðnarfélaga

 

 

Með nýja samningnum hækka öll laun Samiðnarfélaga um að lágmarki 13,53% á samningstímanum. Samingurinn gildir til janúarloka ársins 2004. Heimilt er að segja samningnum upp fyrir 1. desember 2002 og fellur hann þá úr gildi 31. janúar 2003. Frá og með undirskriftardegi hækka launin um 3,9%, síðan um 3% 1. jan. 2001, um 3% 1. jan. 2002 og um 3% 1. jan. 2003.

Auk þessara launahækkana var samið um 14–16% hækkun á lágmarktaxta en það hefur lengi verið krafa Samiðnar að færa taxta nær greiddu kaupi. Þeir sem hafa unnið eftir lágmarkstöxtum hækka mest en hinir sem búið hafa við yfirborganir hækka misjafnt því heildarlaun viðkomandi eru skoðuð og launamenn gætu þurft að leggja yfirborganir á móti í kauphækkunina. Öllum er þó tryggð 3,9% launahækkun strax.

Auk þeirra launabóta sem samningurinn hefur í för með sér er ýmsum öðrum atriðum fyrri samnings breytt. Á næstu blaðsíðum er farið yfir þau helstu.

Meginforsenda samningsins er að stuðla að áframhaldandi stöðugleika í efnahagsmálum. Samningurinn byggist á því að sú launastefna og kostnaðarhækkun sem í honum felst verði almennt stefnumarkandi og að verðbólga fari minnkandi. Gangi þessi stefna eftir munu undirstöður kaupmáttar launa treystast.

Fari hins vegar svo að á samningstímanum verði um verulegar kostnaðarhækkanir að ræða og aðrir hópar semja um umtalsvert meiri launahækkanir geta félögin sem að samningnum standa skotið máli sínu til sérstakrar nefndar sem samningsaðilar setja á fót til þess að treysta markmið samningsins. Hægt verður að skjóta málum til nefndarinnar í febrúar ár hvert meðan samningurinn er í gildi.

Ef nefndin kemst að því að aðrir hópar hafa fengið umtalsvert meiri hækkanir en Samiðnarfélagar eða að forsendur verðlagsþróunar hafa verið aðrar en gert var ráð fyrir í samningum þá getur nefndin úrskurðað almenna hækkun á launataxta. Ef ekki næst samkomulag innan nefndarinnar er hægt að segja upp launalið samningsins með þriggja mánaða fyrirvara.

 

 

Desemberuppbót

 

Árið 2000 verður desemberuppbót 28.200 kr., árið 2001 29.000 kr., árið 2002 30.000 kr., árið 2003 31.000 kr. Sé desemberuppbót byggingamanna greidd út jafnharðan er hún 13,54 kr. á klst. árið 2000, 13,94 kr. árið 2001, 14,36 árið 2002 og 14,79 kr. árið 2003.

 

Orlofsuppbót

 

Orlofsuppbót greiðist sem hér segir: Frá 1. maí 2000 9.400 kr., frá 1. maí 2001 9.600 kr., frá 1. maí 2002 9.900 kr., og frá 1. maí 2003 10.000 kr. Sé orlofsuppbót byggingamanna greidd út jafnharðan er hún 4,50 kr. á klst. árið 2000, 4,63 kr. árið 2001, 4,77 árið 2002 og 4,92 kr. árið 2003.

 

Lengra orlof

 

Orlofsprósenta allra félagsmanna Samiðnar sem unnið hafa samfellt í tíu ár hjá sama fyrirtækinu á að hækka í 12,07% 1. maí nk. Það þýðir að á orlofsárinu 2001 lengist orlof þeirra um einn dag og verður 28 virkir dagar. Starfsmenn sem hafa öðlast þennan rétt hjá einum atvinnurekanda fá hann að nýju eftir þriggja ára starf hjá nýjum atvinnurekanda.

 

Veikindi í orlofi

 

Til viðbótar þeim rétti sem starfsmenn hafa þegar þeir veikjast í orlofi innanlands var nú samið um hliðstæðan rétt innan EES-svæðisins ef veikindi eru svo alvarleg að þau leiða til sjúkrahúsvistar.

 

Launaflokkur 1 Sveinar sem sinna fjölþættum verkefnum

                           2000                 2001                2002              2003

Byrjunarlaun     109.000           112.270           115.638           119.107

Eftir 1 ár           113.360           116.761           120.264           123.872

Eftir 3 ár           116.761           120.264           123.872           127.588

Eftir 5 ár           120.264           123.872           127.588           131.415

Eftir 7 ár           122.545           126.221           130.008           133.908

 

Launaflokkur 2  Sveinar – almenn störf

                           2000                 2001                2002              2003

Byrjunarlaun     100.000           103.000           106.090           109.273

Eftir 1 ár           104.000           107.120           110.334           113.644

Eftir 3 ár           107.120           110.334           113.644           117.053

Eftir 5 ár           110.334           113.644           117.053           120.565

Eftir 7 ár           112.430           115.803           119.277           122.855

 

Launaflokkur 3 Starfsmenn sem lokið hafa skemmra

starfsnámi í viðkomandi iðngrein

                           2000    2001                2002                2003

Byrjunarlaun     90.000   92.925             96.427           100.181

Eftir 1 ár           92.700   95.481             98.469           101.800

Eftir 3 ár           95.481   98.345           101.296           104.335

Eftir 5 ár           98.345 101.296           104.335           107.465

 

Launaflokkur 4  Sérhæfðir aðstoðarmenn í iðnaðarstörfum

með mikla faglega reynslu í iðngreininni

                          2000       2001       2002       2003

Byrjunarlaun     83.000    87.150    91.693    96.348

Eftir 1 ár           85.075    88.887    93.135    97.527

Eftir 3 ár           87.202    90.646    94.579    98.698

Eftir 5 ár           89.382    92.425    96.024    99.859

 

Bókun

Það er sameiginlegur skilningur samningsaðila að launaflokkur 3 og 4 nái ekki til starfa sem teljast hefðbundin störf verkamanna.

 

Réttur til Hvíldartíma

 

Eitt af helstu áherslumálum samninganefndar Samiðnar við gerð þessa samnings var réttur félagsmanna til lágmarkshvíldar og frítöku. Til þess að tryggja þetta voru sett skýrari ákvæði um ýmis atriði sem varða vinnutíma og hvíldartíma. Kveðið er á um að vinnu skuli haga þannig að starfsmaður fái að minnsta kosti 11 klukkustunda samfellda hvíld á hverjum sólarhring. Þá er óheimilt að skipuleggja vinnu þannig að vinnulota sé lengri en 13 stundir, en við sérstakar aðstæður má þó lengja hana í 16 stundir. Verði því við komið skal starfsmaður fá 11 klukkustunda hvíld í beinu framhaldi af vinnunni án skerðingar á rétti til fastra launa. Sé starfsmaður beðinn að koma til vinnu áður en 11 stunda hvíld er lokið á hann rétt á uppbótarhvíld (frítökuréttur) sem nemur einni og hálfri klukkustund fyrir hverja stund sem hvíldin skerðist. Heimilt er að greiða út þriðjung af frítökuréttinum óski starfsmaður þess, þá á dagvinnutaxta. Ef starfsmaður vinnur það lengi á undan hvíldardegi að ekki næst 11 stunda hvíld miðað við venjubundið upphaf vinnudags reiknast frítökuréttur á sama hátt og að framan greinir. Heildarréttur til frítöku vegna vinnu á sama sólarhring getur þó aldrei orðið meiri en sem nemur tíu dagvinnutímum. Uppsafnaður frítökuréttur á að koma fram á launaseðli og skal veittur í heilum og hálfum dögum utan annatíma í starfsemi fyrirtækisins. Þegar starfsmaður hættir störfum hjá fyrirtæki skal ónýttur frítökuréttur hans greiddur upp og teljast hluti ráðningartímans. Njóti starfsmenn ekki 8 stunda hvíldar á vinnusólarhringnum vegna ytri aðstæðna, svo sem veðurs eða annarra náttúruaðstæðna fá þeir greidda 1 klukkustund í yfirvinnu fyrir hverja stund sem hvíldin fer niður fyrir 8 klukkustundir.

 

Útkall

 

Ef starfsmaður er kallaður til vinnu (útkall) eftir að venjulegum vinnudegi er lokið á hann ekki frítökurétt ef útkallinu lýkur fyrir miðnætti og starfsmaðurinn nær samanlagt 11 stunda hvíld frá upphafi reglulegs vinnudags til upphafs þess næsta. Fari samfelld hvíld hins vegar niður fyrir 8 stundir skal hann auk frítökuréttar fá greidda 1 stund í yfirvinnu fyrir hverja stund sem hvíldin fer niður fyrir 8 stundir.

 

Viðbótarframlög til lífeyrissparnaðar

 

Allir þeir sem aukið hafa lífeyrissparnað sinn um 2% (með sérstakri greiðslu í séreignarsjóð) eiga nú rétt á auknu mótframlagi frá atvinnurekanda sínum. Þeir sem ekki hafa nú þegar bætt þessum 2% við sinn sparnað þurfa einungis að tilkynna atvinnurekenda sínum hvaða lífeyrissjóð viðkomandi ætlar að eiga viðskipti við. Frá 1. maí í ár greiðir atvinnurekandi 1% mótframlag í séreignarsjóð á móti 2% framlagi starfsmanns. Frá 1. maí árið 2002 greiðir atvinnurekandi 2% á móti 2% framlagi launamanns.